McDonald's Cup
McDonalds Cup

Informácie pre 23. ročník - PILOT

Projekt „Po škole s McDonald’s Cupom“ je súčasťou školskej futbalovej postupovej súťaže McDonald’s Cup. Cieľom je ponúknuť atraktívne futbalové aktivity deťom všetkých ročníkov 1. stupňa základných škôl počas ich pobytu v školskom prostredí.

Slovenský futbalový zväz v spolupráci s generálnym partnerom McDonald´s Slovakia pripravil celoročný projekt „Po škole s McDonald’s Cupom“ - pravidelnú záujmovú činnosť futbalu a športu pre žiakov a žiačky 1.stupňa základných škôl.

V súčasnosti je každé dieťa (hráč/hráčka) pre futbal dôležité, keďže v budúcnosti môže skončiť pri futbale v rôznych pozíciách (hráč/hráčky, rozhodca/delegát, funkcionár klubu, fanúšik futbalu, rodič...). Partneri turnaja očakávajú od projektu zapojenie väčšieho počtu chlapcov a dievčat do hrania futbalu, ako aj vyšší záujem o samotný šport.

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 JE PROJEKT „PO ŠKOLE S MCDONALD’S CUPOM“ PILOTNE SPUSTENÝ PRE 30 VYBRANÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA.

Ďalšie informácie nájdete v samostatných podkapitolách Informácií o krúžku.

 

 

V prípade otázok k projektu nás kontaktujte na email: kruzkyfutbalu@mcdonaldscup.sk

Spracoval:

Oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ a 1st CLASS AGENCY s.r.o.

Dňa 1. 2. 2022

 

 

1. Základné informácie

Vytvorenie projektu a zmluvné strany:

Slovenský futbalový zväz v spolupráci s generálnym partnerom McDonald´s Slovakia pripravil celoročný projekt „Po škole s McDonald’s Cupom“ (ďalej len „Partneri projektu“).

Projekt Po škole s McDonald´s Cupom finančne zabezpečuje generálny partner McDonald’s Slovakia. Slovenský futbalový zväz vkladá svoje know how.

Generálneho partnera McDonald´s Slovakia (ďalej len „Generálny partner“) v oblasti prípravy a celkovej realizácie futbalového turnaja McDonald's Cup 2021/2022 zastupuje spoločnosť 1st CLASS AGENCY, s.r.o. (ďalej len „Agentúra“)

Slovenský futbalový zväz a 1st CLASS AGENCY, s.r.o. majú spolu uzatvorenú Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení školskej futbalovej súťaže „McDonald's Cup 2021/2022“ (ďalej len „Zmluvné strany“).

Zmluvné strany sa v Zmluve o spolupráci dohodli, že zmluvné vzťahy medzi Partnermi projektu a základnými školami a ich štatutármi organizujúcimi celoročný projekt „Po škole s McDonald’s Cupom“ zabezpečí Slovenský futbalový zväz, viac v článku Personálne zabezpečenie projektu.

Agentúra bude nápomocná Slovenskému futbalovému zväzu pri uzatváraní zmlúv základnými školami a ich štatutármi, zabezpečí kontaktovanie štatutárov a prípravu zmlúv – platné pre pilotných 30 základných škôl Slovenska.

2. Prečo sa zapojiť

Deti potrebujú pohyb pre zdravý vývoj a tiež na posilnenie imunity. Krúžok Po škole s McDonald´s Cupom im to umožňuje. Pomôže vybudovať v deťoch tímového ducha, osvoja si základné pohybové návyky, hravým spôsobom budú rozvíjať svoj potenciál a uspokoja aj svoje sociálne a emocionálne potreby. Zábava z pohybovo-športovej aktivity s kamarátmi v kolektíve pomáha zlepšiť fyzické aj psychické zdravie. Posilnia si koncentráciu a sebadisciplínu, čo im môže pomôcť aj pri dosahovaní lepších študijných výsledkov.

Cieľ projektu:

 1. Podpora zdravého životného štýlu
 2. Ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity
 3. Motivovovanie deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu

Cieľová skupina:

 • deti vo veku 8 - 11 rokov, predovšetkým žiaci a žiačky navštevujúci 3. až 4. ročník v základnej škole

Výhody projektu pre zapojenú základnú školu:

 • záujmová činnosť futbal (krúžok futbalu) v popoludňajších hodinách
 • záujmová činnosť futbal (krúžok futbalu) v priestoroch základnej školy, resp. v ich blízkosti (mini ihrisko)
 • každá zapojená základná bude materiálne podporená športovými pomôckami

3. Zabezpečenie projektu

Personálne zabezpečenie projektu:

záujmovú činnosť futbal „Po škole s McDonald’s Cupom” zabezpečujú počas celej doby projektu (školského roka) 1 alebo 2 športoví odborníci - kvalifikovaní tréneri s platnou futbalovou licenciou, a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi základnou školou a športovým odborníkom - trénerom

Povinnosti športového odborníka (futbalového trénera) zapojeného do projektu:

 • tréner je zodpovedný za celkovú prípravu, organizáciu, vedenie a vyhodnotenie záujmovej činnosti futbal a zodpovedá za bezpečnosť detí počas záujmovej činnosti futbal podľa tejto zmluvy v areáli školského dvora základnej školy a v jeho blízkosti (futbalové ihrisko).
 • tréner je v rámci realizácie projektu povinný:
  1. postupovať podľa manuálu na registráciu trénerov do platformy www.mcdonaldscup.sk a manuálu na registráciu aktivity do platformy,
  2. zabezpečovať registráciu záujmovej činnosti futbal vrátane krátkeho popisu každej aktivity so zameraním na futbal spolu nahratím fotodokumentácie (3–5 fotiek) z vykonanej aktivity do platformy www.mcdonaldscup.sk,
  3. evidovať účastníkov projektu, tzn. na každej záujmovej činnosť futbal do pripraveného excel formulára,
  4. dodržiavať a konať v súlade s obsahom projektu, vynakladať maximálne úsilie s cieľom zodpovedného plnenia svojich povinností a konať osobne s odbornou starostlivosťou a podľa svojich najlepších schopností a možností,
  5. chrániť všetok majetok zverený mu zo strany ZŠ, najmä sa oň náležite starať, tak aby nedochádzalo ku škodám na majetku,
  6. počínať si pri výkone činností podľa zmluvy tak, aby nedochádzalo k ujme na zdraví, živote a majetku.

Povinnosti štatutára ZŠ zapojeného do projektu „Po škole s McDonald’s Cupom”:

 • zabezpečiť realizáciu záujmovej činnosti futbal a zabezpečiť účasť 10 až 15 detí (chlapcov aj dievčat),
 • zabezpečiť pre žiakov 3. až 4. ročníka základnej školy organizáciu záujmovej činnosti - futbal jedenkrát v kalendárnom týždni v trvaní 45 minút v popoludňajších hodinách,
 • organizovať záujmovú činnosť futbal v rámci projektu v mesiacoch: február, marec, apríl a máj 2022,
 • zabezpečiť na realizáciu záujmovej činnosti – futbal v ZŠ počas celej doby projektu jedného športového odborníka - kvalifikovaného trénera s platnou futbalovou licenciou, a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom a trénerom; prijímateľ je povinný zabezpečiť účasť 1 trénera,
 • zabezpečiť v spolupráci s trénerom zaevidovanie zúčastnených osôb (chlapcov, dievčat) do formulára (excel tabuľky), ktorý bude zaslaný emailom na SFZ do 15 júna 2022, ako súčasť dokladov pre poskytnutie finančného príspevku,
 • súčasťou registrácie školy do projektu je aj Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa (GDPR), uvedený prostredníctvom webovej stránky projektu „Po škole s McDonald´s Cupom“, ktorej prevádzkovateľom je McDonald´s Slovakia s.r.o., v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa zákonného zástupcu a nevyhnutný písomný súhlas zákonného zástupcu, a to za účelom evidencie, jednoznačnej identifikácie osoby a spracovania poskytovateľom v rámci realizácie projektu a s použitím obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci projektu za účelom marketingového zviditeľnenia predmetných športových aktivít ako aj získania prípadných podporovateľov, sponzorov a partnerov projektu. Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa bude na základné školy zaslaný aj emailom pri zazmluvňovaní. Tréner alebo štatutár je povinný poslať tlačivá podpísané zákonnými zástupcami zúčastnených detí na adresu SFZ do 20.marca 2022.
 • Evidencia účastníkov projektu spolu so Súhlasmi so spracovaním osobných údajov dieťaťa sú súčasťou podmienok na vyplatenie finančného príspevku zo SFZ pre ZŠ na realizáciu projektu „Po škole s McDonald´s Cupom“,
 • zabezpečiť podpis vyhlásenia (príloha č.1 v zmluve) oprávnenými osobami o prevzatí zodpovednosti detí, za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pohybovo-športovej aktivity kvalifikovanými trénermi s platnou futbalovou licenciou.

Evidencia účastníkov projektu, GDPR, informovaný súhlas:

 • všetci zapojení účastníci (chlapci, dievčatá) záujmovej činnosti - futbal v základnej škole budú evidovaní len na jednej základnej škole
 • evidencia prebieha v spolupráci štatutára s rodičmi zapojených detí (chlapcov, dievčat) cez priložený formulár (excel). Súčasťou registrácie je aj Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa (GDPR) uvedených prostredníctvom webovej stránky projektu - www.mcdonaldscup.sk, ktorej prevádzkovateľom je McDonald's Slovakia spol. s r.o., je v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa zákonného zástupcu a nevyhnutný písomný súhlas zákonného zástupcu, a to za účelom evidencie, jednoznačnej identifikácie osoby a spracovania poskytovateľom v rámci realizácie projektu „Po škole s McDonald´s Cupom“ a s použitím obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa zachytených počas záujmovej činnosti - futbal za účelom marketingového zviditeľnenia predmetných športových aktivít ako aj získania prípadných podporovateľov, sponzorov a partnerov projektu.
 • Evidencia účastníkov projektu je súčasťou podmienok na vyplatenie finančného príspevku zo SFZ pre ZŠ na realizáciu projektu „Po škole s McDonald´s Cupom“.

4. Financovanie projektu

Projekt Po škole s McDonald´s Cupom finančne zabezpečuje generálny partner McDonald’s Slovakia. Slovenský futbalový zväz vkladá svoje know how a sprostredkováva vyplácanie finančných príspevkov prefinancovaním.

 • SFZ poskytne štatutárovi ZŠ finančný príspevok (bežné výdavky) vo výške 50,- eur (slovom "päťdesiat eur") za jeden kalendárny mesiac výkonu oprávnených aktivít za každú cieľovú skupinu (záujmová činnosť na ZŠ), ktoré sú účelovo určené na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu „Po škole s McDonald´s Cupom“.
 • Finančný príspevok bude poskytnutý štatutárovi ZŠ bezhotovostným prevodom na bankový účet štatutára ZŠ uvedený pri registrácií do projektu kumulatívne za oprávnené aktivity zrealizované na jeseň v termíne do 31.01. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, kedy boli športovo-pohybové aktivity zrealizované a za oprávnené aktivity zrealizované na jar v termíne do 31.06. príslušného kalendárneho roka.
 • Za oprávnenú aktivitu sa považuje aktivita, ktorá bola zaevidovaná trénerom v súlade s VZP (vyplnené formuláre, evidencia a dokumenty v zmysle VZP) a ktorá bola uskutočnená v súlade so zmluvou.
 • Finančný príspevok bude v plnej výške vyplatený za podmienky, že ZŠ zrealizuje minimálne 3 oprávnené aktivity (krúžky futbalu) mesačne. V prípade, že ZŠ v úhrne za polrok nezrealizuje dostatočný počet oprávnených aktivít, výška finančného príspevku sa bude pomerne krátiť. Štatutár ZŠ je v celosti zodpovedný za realizáciu oprávnenej aktivity s tým, že finančný príspevok na komplexné zabezpečenie úhrady výdavkov potrebných na realizáciu oprávnených aktivít projektu „Po škole s McDonald´s Cupom“ nad rámec finančného príspevku poskytnutého podľa zmluvy je možné vykryť z vlastných zdrojov štatutára ZŠ, zo vzdelávacích poukazov podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, prípadne z finančných prostriedkov vybraných od rodičov/zákonných zástupcov detí.
 • Štatutár ZŠ berie na vedomie, že finančný príspevok môže byť uhrádzaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a na ich používanie prostriedkov štátneho rozpočtu sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorená medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a poskytovateľom.
 • Partneri projektu SFZ a McDonald´s Slovakia pripravili aj materiálne zabezpečenie futbalových krúžkov. Na každú zo zúčastnených základných škôl. Tréningové pomôcky budú základným školám distribuované do konca marca 2022, po splnení všetkých zmluvných a všeobecných podmienok zapojenia do projektu. Na 1 futbalovú záujmovú činnosť sú potrebné nasledovné tréningové pomôcky:

 • Na 1 záujmovej činnosti - futbal budú potrebné nasledovné tréningové pomôcky:
  1. futbalové lopty – veľkosť č.3 - v počte 5 ks
  2. sieťka na lopty -- v počte 1 ks
  3. rozlišovacie tričko - oranžové (1 farba po 10 ks) – v počte 10 ks
  4. tréningové tričká pre hráčov – v počte 15 ks