McDonald's Cup
McDonalds Cup

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE SRDCOM SPOLU (ďalej tiež len „pravidlá")

 1. I. USPORIADATEĽ

  1. Usporiadateľom súťaže pod názvom "SRDCOM SPOLU" (Ďalej len "Súťaž") je spoločnosť McDonald´s Slovakia spol. s.r.o., so sídlom: Kráľovské údolie 1, 811 02, Bratislava, IČO: 31392229, (Ďalej len "McD" Alebo "Usporiadateľ ").
  2. Súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť Lemonade s.r.o., IČO: 27383661, so sídlom Praha 6, Na okraji 439/44, PSČ 16200 (ďalej len "Agentúra").
 2. II. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

  1. Súťaž prebieha od 1. 9. 2018 do 31. 5. 2019 (ďalej len "termín konania").
  2. UPOZORNENIE PRE UŽ REGISTROVANÉ TÍMY: Účastníci turnaja McDonald´s Cup, ktorí sa do samotného turnaja zaregistrovali prostredníctvom školského portálu MŠVVŠ SR www.skolskysport.sk, sa musia pre účasť v súťaži Srdcom spolu prihlásiť cez www.mcdonaldscup.sk.
  3. Súťaž prebieha na webových stránkach www.mcdonaldscup.sk (ďalej tiež len "Webové stránky" alebo "Web").
  4. Prihlásenie do súťaže Srdcom spolu nijako neovplyvňuje registráciu a priebeh samotných hracích kôl turnaja McDonald´s Cup.
  5. Výhercovia Súťaže budú vyhlásení na webových stránkach a tiež na facebookovom profile Usporiadateľa, a https://www.facebook.com/mcdcupsk/. Zároveň budú oznámení aj počas Finále – Majstrovstvá Slovenska v Poprade dňa 7.6.2019.
  6. Účastníkom Súťaže (ďalej tiež len "Súťažiaci") môže byť len družstvo platne (pri splnení všetkých podmienok turnaja McDonald´s Cup) zaregistrované v turnaji McDonald´s Cup (reálne súťažiace v hracích kolách), ktoré sa v termíne konania Súťaže prihlási a následne si vytvorí a ďalej upravuje profil tímu na www.mcdonaldscup.sk, a splní všetky podmienky stanové pravidlami Súťaže. Súťažiaci účasťou v Súťaži akceptuje tieto pravidlá Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  7. Súťažiaci môžu k profilu tímu priradiť vlastnú profilovú fotografiu. Spoločne s profilovou fotografiou musí byť dodaný súhlas rodičov všetkých hráčov s použitím fotografie na Webe a v ďalších materiáloch.
  8. Súhlas musí byť dodaný na formulári "Súhlas s obstaraním a použitím podobizne", ktorý je k dispozícii na stiahnutie v administračnom rozhraní profile tímu na Webe Súťaže. Po kontrole zo strany Usporiadateľa budú fotografie vyhovujúce všetkým náležitostiam schválené a publikované na Webe Súťaže.
  9. Súťažiacim môže verejnosť následne prostredníctvom Webu zasielať textové odkazy, fotografie a videá (ďalej tiež spoločne len "Odkazy"), pričom Súťažiaci zbiera/získava za zaslané Odkazy body s nasledujúcimi hodnotami:
   1. textový odkaz = 1 bod
   2. fotografia = 3 body
   3. video = 5 bodov.
  10. Súťažiacich je možné podporovať Odkazmi, ktoré fanúšik nahrá na Webové stránky prostredníctvom formulára na zaslanie Odkazu na www.mcdonaldscup.sk/srdcem-spolu.
  11. Z jednej e-mailovej adresy môže byť odoslaných maximálne 5 Odkazov pre Súťažiaci tím za celú dobu trvania Súťaže.
  12. Odkazy sú obmedzené veľkostne nasledovne:
   1. textový odkaz maximálne 50 znakov
   2. fotografia maximálne do veľkosti 20 MB
   3. video maximálne do veľkosti 20 MB
  13. Videá a fotografie môžete zachytiť akýmkoľvek zariadením vrátane mobilného telefónu.
  14. Podporovanými formátmi pre nahratý odkaz sú formáty JPEG, PNG, GIF pre fotografie a MOV, MPEG4, AVI, 3GP, M4V, FLV pre videá.
  15. Za obrazový aj zvukový obsah Odkazu zodpovedá fanúšik družstva (ďalej tiež len "Autor Odkazu").
  16. Odkaz nesmie porušovať autorské alebo osobnostné či ďalšie práva iných osôb ani akékoľvek právne predpisy, ani nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a všeobecnými pravidlami slušnosti a Autor Odkazu nesie za toto plnú zodpovednosť.
  17. Usporiadateľ ani Agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie predchádzajúcej vety zo strany Súťažiaceho alebo Autora Odkazu.
  18. V súvislosti s tým si Usporiadateľ aj Agentúra vyhradzujú právo akýkoľvek z Odkazov kedykoľvek bez ďalšieho vyradiť zo súťaže bez toho, aby toto muselo byť akokoľvek zdôvodňované.
  19. Odovzdanie videa do zoznamu Odkazov prebehne po schválení Agentúrou, ktorá je splnomocnená Usporiadateľom Súťaže.
  20. Nahrané odkazy, fotky a videá budú odsúhlasované Agentúrou do 24 hodín od nahratia fanúšikom - mimo víkendov a dní pracovného pokoja.
  21. Do Súťaže nebudú zaradené Odkazy:
   1. ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, či akýmkoľvek spôsobom porušujúce či ohrozujúce všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
   2. ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam Súťaže,
   3. nebudú zaslané/nahrané v súlade s pravidlami Súťaže,
   4. budú zaslané/nahrané po 31.5.2019,
   5. ktoré zachytila osoba, ktorá nedala súhlas s použitím v rámci tejto Súťaže,
   6. zobrazujúce osobu v nebezpečnej, život ohrozujúcej situácii,
   7. obsahujúce náboženský alebo politický podtext,
   8. obsahujúce vulgárne, rasistické alebo iné všeobecne neprijateľné oznámenie,
   9. akýmkoľvek ďalším spôsobom poškodzujú práva iných osôb;
   10. ktoré sa netýkajú konkrétneho tímu či hráča tímu,
   11. opakujúce sa fotky alebo videá.
  22. Príkladom vhodného Odkazu sú fotografie či videá z tréningu tímu McDonald´s Cup, fotografie hráčov súťažiaceho tímu, podpora konkrétneho tímu, školy a pod.
  23. Usporiadateľ ani Agentúra nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži (najmä za funkčnosť internetového pripojenia, a pod.).
 3. III. VÝHRY, PODMIENKY

  1. Výhercom Súťaže môže byť iba ten Súťažiaci, ktorý riadne splní všetky podmienky Súťaže.
  2. Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol pri registrácii do Súťaže v registračnom formulári, a to do 7 pracovných dní po vyhodnotení jednotlivých výhier.
  3. Ceny súťaže Srdcom spolu pre 21. ročník McDonald´s Cupu 2018/2019:
   1. 5-dňový futbalový kemp pre školský futbalový tím, na Slovensku, počas školského roka
   2. lístky na kvalifikačný zápas slovenskej reprezentácie (účasť do konca roka 2019)
   3. GoPro 5 kamera
  4. Výhercom Súťaže o futbalový kemp sa stane Súťažiaci, ktorý nazbiera v súčte bodov za Odkazy na Webových stránkach najväčší počet bodov. Tímu budú odovzdaná cena osobne priamo v prvý deň kempu alebo na adrese víťaznej školy. Body sú priraďované podľa čl. II, ods. 6. V prípade rovnakého počtu bodov vyhráva Súťažiaci, ktorý daný súčet bodov dosiahol skôr.
  5. Ostatné ceny budú zaslané víťazným tímom kuriérom do 2 týždňov od vyhlásenia víťazov alebo osobne. Víťazné školy budú kontaktované okamžite po ukončení súťaže.
  6. Žiadna z výhier v Súťaži nie je právne vymáhateľná.
  7. Na poskytnutie výhry nie je právny nárok, zverejnené výsledky sú konečné a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peniazoch.
  8. Tieto podmienky sú platné a účinné od začiatku súťaže, t.j. od 1.9.2018.
 4. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Súťažiaci svojou registráciou a fanúšik zaslaním Odkazu súhlasí so spracovaním zaslaných osobných údajov vyplnených v registračnom formulári na Webovej stránke pre potreby Súťaže a jej vyhodnotenia.
  2. Spracovanie osobných údajov prebehne v súlade s Nariadením EP a RADY (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25. 5. 2018.
  3. Spracovanie osobných údajov v súťaži Srdcom spolu sa vykonáva len za účelom a spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Nahratím Odkazu na Web dochádza k jeho sprístupneniu všetkým návštevníkom Webu.
  4. Fanúšik je povinný zabezpečiť potrebné súhlasy aj osôb v/na zaslanom odkaz, popr. ich zákonných zástupcov.
  5. Osoba registrujúca Súťažiaceho je povinná zabezpečiť potrebné súhlasy všetkých členov príslušného tímu (Súťažiaceho).
  6. Súťažiaci aj fanúšik potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 22 - 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že všetky ním uvedené údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
  7. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu [5] rokov odo dňa jeho udelenia alebo do doby, kým súhlas ne-odvoláte. Váš súhlas s umiestnením Odkazu môže subjekt údajov kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Usporiadateľovi, ktorý je správcom osobných údajov, alebo zaslaním žiadosti na emailovou adresu. Kontakt: McDonald´s Slovakia, Marketing, Kráľovské údolie 1, 814 99 Bratislava, E-mail: otazky@sk.mcd.com. Odvolanie súhlasu môže mať za následok nemožnosť odovzdaniu prípadnej výhry.
  8. Ďalej má subjekt údajov pri splnení zákonných podmienok hlavne právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
  9. Zaslaním Odkazu fanúšik podľa týchto pravidiel potvrdzuje a súhlasí, že:
   1. je autorom odkazu alebo osobou oprávnenou na výkon majetkových autorských práv k tomuto Odkazu (tj. má od ich autora alebo tretej osoby oprávnenie na ich použitie minimálne v rozsahu podľa tohto súhlasu) a je oprávnený poskytnúť a týmto tiež poskytuje Odkaz do Súťaže v súlade s týmito pravidlami na budúce použitie Odkazu Usporiadateľom, Agentúrou, a to bezodplatne (čím nie je dotknuté právo na výhru v Súťaži) a bez akéhokoľvek obmedzenia;
   2. Usporiadateľ a/alebo Agentúra sú oprávnení sami alebo prostredníctvom tretej osoby Odkazy s vyobrazením záznamov osobnej povahy akokoľvek upravovať, spracovať, meniť, spájať s inými dielami, zaraďovať ich do iného diela audiovizuálneho, a v rozsahu, ktorý umožňujú platné právne predpisy, tieto materiály za dohodnutým účelom rozmnožovať a rozširovať;
   3. Usporiadateľovi a Agentúre udeľuje súhlas a nevýhradnú bezplatnú licenciu na použitie Odkazu všetkými spôsobmi, v neobmedzenom rozsahu a na akékoľvek účely zo strany Usporiadateľa a/alebo Agentúry podľa príslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Zb. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a to v neobmedzenom časovom trvaní a pre územie celého sveta.
   4. Usporiadateľ a/alebo Agentúra môže vyššie uvedenú licenciu poskytnúť ako podlicenciu alebo postúpiť tretím osobám podľa výberu Usporiadateľa, pričom fanúšik s týmto výslovne vopred súhlasí.
   5. Usporiadateľ ani Agentúra nie sú povinní vyššie uvedenú licenciu využiť.
   6. Má potrebné súhlasy osôb s ich zachytením na odkaze, resp. súhlas ich zákonných zástupcov, a zaradením Odkazu do tejto Súťaže, a že súhlasí (rovnako tak aj osoby zachytené v Odkaze, resp. ich zákonní zástupcovia) so zverejnením Odkazu v rozsahu podľa týchto pravidiel.
   7. Za týmto účelom udeľuje Usporiadateľovi a Agentúre v zmysle ustanovenia § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v aktuálnom znení (ďalej len "občiansky zákonník"), súhlas so zobrazovaním, rozmnožovaním a rozširovaním svojej podoby na zaslaných obrazových snímkach vrátane ich spracovania na marketingové účely Usporiadateľovi a Agentúre v rozsahu podľa týchto pravidiel Súťaže, a to bez nárokov na akúkoľvek odmenu (čím nie je dotknuté právo na výhru v Súťaži);
   8. v/na Odkaze neboli použité diela či iné predmety ochrany iných osôb, že využitím Odkazu spôsobom vyplývajúcim z pravidiel tejto Súťaže nebudú porušené práva a oprávnené záujmy tretích osôb a nevznikne Usporiadateľovi, Agentúre ani inej osobe ujma, ani na nich nebudú oprávnene uplatňovať nároky tretej osoby.
  10. Fanúšik sa zaväzuje takéto prípadné nároky tretích osôb v plnej výške uhradiť.
  11. Fanúšik prehlasuje, že získal súhlas všetkých osôb (resp. ich zákonných zástupcov) na bezplatné použitie ich diel, výkonov a osobnostných atribútov v rozsahu uvedenom v týchto pravidlách Súťaže, s oprávnením poskytnúť také oprávnenie tretej osobe.
  12. Ktorúkoľvek z týchto skutočností je fanúšik na žiadosť Usporiadateľa a/alebo Agentúry povinný preukázať písomným vyhlásením.
  13. Usporiadateľ a/alebo Agentúra sú oprávnení s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho, a to v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore s týmito pravidlami Súťaže alebo dobrými mravmi, spôsobilým ovplyvniť výsledky tejto Súťaže.
  14. Toto rozhodnutie Usporiadateľa a/alebo Agentúry je konečné a bez možnosti odvolania.
  15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá počas Súťaže či rozhodnúť o prerušení alebo úplnom zrušení Súťaže.
  16. V prípade zrušenia tejto Súťaže nemajú Súťažiaci ani fanúšikovia nárok na náhradu vynaložených nákladov či náhradu škôd, ktoré by im prípadne v súvislosti s touto Súťažou vznikli.
  17. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti Usporiadateľa a Agentúry sa uplatnia v maximálnom rozsahu, v akom to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
  18. Vložením Odkazu vyjadruje fanúšik súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  19. Vyššie uvedené súhlasy sú poskytované dobrovoľne. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla Usporiadateľa, odvolanie však môže mať za následok nemožnosť odovzdania prípadnej výhry.

Kontakt

Telefón

 +421 911 962 629

Napíšte nám