McDonald's Cup
McDonalds Cup

PRÍSPEVOK McDONALD´s

Príspevok McDonald´s je pomocný dotačný systém, určený len organizátorom okresných (OK) alebo krajských (KK) kôl, ktorí boli poverení príslušným Regionálnym úradom školskej správy k organizovaním školských súťaží.

Výška Príspevku je určená paušálnou sadzbou na základe skutočne zúčastneného počtu družstiev v jednotlivých okresných kolách a paušálnou sumou v krajských kolách. Metodický pokyn zahŕňa požiadavky a kritériá, ktoré je potrebné splniť na získanie Príspevku.

Príspevok poskytuje generálny partner turnaja spoločnosť McDonald's Slovakia spol. s.r.o.

Príspevok je možné využiť iba pri organizovaní turnaja McDonald´s Cup: na ocenenia pre víťazov, na zabezpečenie pitného režimu a ďalšieho občerstvenia pre hráčov a organizátorov, na zabezpečenie licencovaných rozhodcov či prvej pomoci, na úhradu cestovných nákladov a na ostatné náklady súvisiace len s priamou organizáciou turnaja McDonald´s Cup.

Zmluva o vyplatení Príspevku bude na základe písomného vyžiadania organizátora (stačí emailom na adresu camek.lubomir@1stclass.sk) poslaná späť emailom organizátorom okresných a krajských kôl.

PRE ZASLANIE ZMLUVY O VYPLATENÍ PRÍSPEVKU SÚ NASLEDUJÚCE ÚDAJE POVINNÉ A MUSIA BYŤ ZASLANÉ E-MAILOM SPOLU SO ŽIADOSŤOU:
  • údaje organizátora: presný názov, adresa-sídlo, meno štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba zabezpečujúca príslušné kolo, IČO/DIČ, bankové spojenie štatutárneho zástupcu: IBAN kód a BIC, funkčný email a telefón, webová stránka organizátora
  • údaje o organizovanom okresnom alebo krajskom kole: dátum, miesto konania, počet družstiev v kolách (pre určenie príslušných súm Príspevku)


CENY PRE OKRESNÉ KOLÁGenerálny partner spoločnosť McDonald´s Slovakia v spolupráci so športovými partnermi zabezpečujú aj v tomto ročníku turnaja ceny pre hráčov a hráčky okresných kôl. Rozdelenie cien pre okresné kolá stanovuje tento Metodický pokyn v Čl. V.

Pre doručenie Cien na okresné kolo je nutné zaslať povinné údaje spolu s údajmi k Zmluve o Príspevku e-mailom:

  • zaslanie informácií o okresnom kole spolu s počtom prihlásených družstiev minimálne 2 týždne pred konaním okresného kola. Drobné ceny budú zaslané všetkým zúčastneným hráčom a hráčkam, je preto nevyhnutné, aby organizátor okresného kola preveril účasť družstiev vopred a zároveň bola dostatočne dlhá časová rezerva na zasielanie.


METODICKÝ POKYN K VYPLÁCANIU PRÍSPEVKU McDONALD´s 2021/2022

Metodický pokyn zahŕňa požiadavky a kritériá, ktoré je potrebné splniť na získanie Príspevku a zaslanie Cien pre vaše OK.