McDonald's Cup
McDonalds Cup

Príspevok McDonald´s

Príspevok McDonald´s je pomocný dotačný systém, určený len organizátorom okresných alebo krajských kôl, ktorí boli poverení príslušným Okresným úradom – Odborom školstva k organizovaním školských súťaží.

Výška Príspevku je určená paušálnou sadzbou na základe skutočne zúčastneného počtu družstiev v jednotlivých okresných kolách a paušálnou sumou v krajských kolách. Metodický pokyn zahŕňa požiadavky a kritériá, ktoré je potrebné splniť na získanie Príspevku.

Príspevok poskytuje generálny partner turnaja spoločnosť McDonald's Slovakia spol. s.r.o.

Príspevok je možné využiť iba pri organizovaní turnaja McDonald´s Cup: na ocenenia pre víťazov, na zabezpečenie pitného režimu a ďalšieho občerstvenia pre hráčov a organizátorov, na zabezpečenie prvej pomoci, na úhradu cestovných nákladov a na ostatné náklady súvisiace len s priamou organizáciou turnaja McDonald´s Cup.

Zmluva o vyplatení Príspevku bude na základe písomného vyžiadania organizátora (stačí emailom na adresu kotyian.lucia@1stclass.sk) poslaná späť emailom organizátorom okresných a krajských kôl..

Pre zaslanie Zmluvy o vyplatení Príspevku sú nasledujúce údaje povinné a musia byť zaslané e-mailom spolu so žiadosťou:
  • údaje organizátora: presný názov, adresa-sídlo, meno štatutárneho zástupcu, kontaktná osoba zabezpečujúca príslušné kolo, IČO/DIČ, IBAN kód a BIC, funkčný email a telefón, webová stránka usporiadateľa
  • údaje o organizovanom okresnom alebo krajskom kole: dátum, miesto konania, počet družstiev v kolách (pre určenie príslušných súm Príspevku)

Kontakt

Telefón

 +421 911 962 629

Napíšte nám