McDonald's Cup
McDonalds Cup

PRAVIDLÁ TURNAJA

Majstrovstvá Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl - McDonald´s Cup

Na stiahnutie

Rozkres ihriska
 1. Ihrisko/Hracia plocha: Hracia plocha má rozmery ihriska pre hádzanú. Musí byť vyznačená. Bránkové územie je šesťmetrové územie. Pokutová značka je 7 metrov od bránky. Brány s rozmermi 5x2 metre. Na školských, obvodných a krajských kolách aj hádzanárske brány
 2. Lopta: Používa sa futbalová lopta veľkosti č.4 v zmysle pravidiel futbalu. Lopty zabezpečí usporiadateľ príslušného kola turnaja.
 3. Počet hráčov: Počet hráčov v hre je 5 (brankár a 4 hráči v poli). Minimálny počet hráčov v poli sú traja (pri vylúčeniach). Maximálny počet hráčov na súpiske družstva je 10. Striedanie sa vykonáva aj v neprerušenej hre, ale iba v priestore striedačiek na vlastnej polovici HP ! Porušenie sa trestá ŽK (dvojminútovým trestom) !
 4. Výstroj hráča: Družstvá nastupujú v jednotných dresoch, brankár musí byť farebne odlíšený od hráčov družstiev a rozhodcov. Hráčom nie je dovolené kvôli bezpečnosti a ochrane ich zdravia hrať s kopačkami s vymeniteľnými kolíkmi. Každý hráč musí mať povinne chrániče holenných kostí.
 5. Rozhodca: Stretnutia rozhodujú delegovaní futbaloví rozhodcovia. V prípade neúčasti delegovaných rozhodcov určí rozhodcov zodpovedný organizátor turnaja.
 6. Asistent rozhodcu: Asistent rozhodcu nie je delegovaný.
 7. Hrací čas: Vo všetkých kategóriách je stanovený jednotný hrací čas 2 x 15 minút (hrubého času) s polčasovou prestávkou 5 minút a striedaním strán.
 8. Začiatok hry: Pred každým stretnutím nastupujú na hraciu plochu s rozhodcom iba základné “päťky“. Rozhodca za účasti kapitánov vyžrebuje, kto má loptu. Začína sa zo stredu ihriska zo stredovej značky.
 9. Lopta v hre a mimo hry: Uplatňuje sa v zmysle Pravidiel futbalu.
 10. Dosiahnutie gólu: Gól je dosiahnutý, ak lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom brány. Rozhodca uzná gól, ak sa lopta dostane do súperovej brány aj priamo z výkopu (zo stredovej značky). Gól nemožno dosiahnuť priamo z autového vhadzovania.
 11. Hráč mimo hry: Hráč mimo hry neplatí !
 12. Zakázaná hra a nešportové správanie: Ak poruší hráč pravidlá, za ktoré by mal byť napomenutý, alebo sa správa nešportovo, je napomenutý ŽK a zároveň je vylúčený z hry na 2 minúty. Ak potrestané družstvo dostane gól, hráč sa môže vrátiť do hry. V prípade napomenutia brankára ŽK (2 minúty) tento môže pokračovať v hre a trest vykoná jeden z hráčov, v tom čase hrajúci. Hráč, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa udeľuje ČK alebo sa správa hrubo nešportovo, je vylúčený (ČK) z hry a dostáva trest 2 minúty a do konca stretnutia. Družstvo môže hráča potrestaného ČK nahradiť iným hráčom až po uplynutí 2 minút a to aj v prípade obdržania gólu. V prípade udelenia ČK brankárovi, môže ho nahradiť náhradný brankár a trest vykoná jeden z hráčov v tom čase hrajúci. Tresty za ŽK a ČK si hráči musia vykonať na určenom mieste (pri časomeračoch a pod.).
 13. Voľné kopy: Všetky voľné kopy sú priame! Vykonanie voľného kopu sa musí vykonať do 5 sekúnd. Pri porušení časového limitu získava loptu súper a kope priamy voľný kop z miesta, odkiaľ sa mal vykonať pôvodne nariadený kop. Hráči súperovho družstva musia byť od lopty vzdialení minimálne 3 metre. Opakované zámerné porušenie vzdialenosti sa trestá dvojminútovým trestom (ŽK).
 14. Pokutový kopy: Za priestupky hráčov brániaceho družstva vo vlastnom pokutovom území, za ktoré rozhodca nariaďuje priamy voľný kop, sa nariaďuje pokutový kop v prospech útočiaceho družstva. Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 m od bránky. Všetci hráči musia byť za úrovňou pokutového bodu a vzdialení od lopty 5 metrov.
 15. Autové kopy: Ak lopta opustí ihrisko za postrannou čiarou, družstvá zahrávajú aut nohou z miesta, kde lopta opustila hraciu plochu a podlieha limitu 5 sekúnd, pričom súperovi hráči musia byť vo vzdialenosti 2 m. Gól neplatí priamo z autového kopu.
 16. XVI. Zahájenie hry brankárom: Vykonáva sa zvnútra bránkového územia brankárom nohou alebo rukou. Brankár môže rukou prihrať loptu spoluhráčovi len tak, že lopta sa musí dotknúť ihriska alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici. Brankár musí zahájiť hru do 5 sekúnd. Pri nedodržaní limitu získa loptu súper, ktorý zahráva kop z rohu (z ktorejkoľvek strany). Ak si brankár položí loptu na zem, lopta je v hre a môžu ho atakovať súperovi hráči. Brankár môže loptu zo zeme zahrať priamo na súperovu polovicu ihriska.
 17. Kop z rohu: Kope sa vždy, keď lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru mimo priestoru brány a naposledy hral s loptou hráč brániaceho družstva (vrátane brankára). Hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní rohového kopu vo vzdialenosti 3 metre od lopty. Ak nie je rohový kop rozohraný v limite 5 sekúnd získava loptu súper a nasleduje kop od bránky.
 18. Hra brankára: Brankár môže chytať loptu do ruky iba vo vyznačenom pokutovom území. Brankár môže rukou prihrať loptu spoluhráčovi len tak, že lopta sa musí dotknúť ihriska alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop z polovice ihriska (zo stredovej značky) pre súperovo družstvo. Brankár môže hrať loptu na súperovu polovicu nohou, ak si ju položí na zem. Brankár nesmie vykopávať na súperovu polovicu ihriska loptu z ruky, ani volejom po odraze od zeme.

Disciplinárne konanie:

Družstvo, ktoré odmietne nastúpiť na plánované stretnutie podľa rozpisu, prehráva kontumačne 3:0. Ak sa prípad opakuje, družstvo je diskvalifikované a je vo výsledkovej listine uvedené mimo poradia. Jeho prípadné výsledky z predchádzajúcich zápasov sa do turnaja nezapočítavajú (anulujú sa).

Kritéria poradia:

Za víťazstvo získa družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. O konečnom poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohraných zápasov.

Víťazi postupujú do ďalšieho kola turnaja.

Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi (pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí v turnajoch rozhoduje:

 1. väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov
 2. vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov
 3. väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
 4. ak sa na základe hore uvedených kritérií a) až c) nerozhodne o poradí, kritériá e) až g) sa uplatnia:
 5. gólový rozdiel zo všetkých zápasov
 6. väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
 7. kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia
Kopy sa vykonávajú nasledovným spôsobom:
 • každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení hráči družstva. Až potom môže kop vykonať hráč, ktorý už raz kop zahrával.
 • ak má na konci stretnutia, pred akciou kopov, jedno z družstiev väčší počet hráčov ako druhé, počet hráčov sa musí vyrovnať na úroveň súpera
Pre potreby školských súťaží vo futbale spracoval a upravil Slovenský futbalový zväz.

Kontakt

Telefón

 +421 911 962 629

Napíšte nám